All for Joomla All for Webmasters

Wydarzenia

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

06.02.2014

Zawiadomienie o rostrzygnięciu ofert na wykonawcę inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Tytuł projektu : „Innowacja procesowa i produktowa w firmie Etimarket s. c ”
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny poligraficznej w ilości 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić z ofertą specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnych wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych w odniesieniu do przedmiotu określonego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy albo 1500 godzin pracy maszyny. Minimalne wymagane parametry techniczne maszyny poligraficznej – 1 szt.:

• wyposażenie w automatyczną kontrolę naprężenia prowadzonej wstęgi,

• wyposażenie w stół montażowy do łączenia końców wstęgi przy wymianie zwoju,

• wyposażenie w min. pięć zespołów farbowo – drukujących z mechanizmem regulacji docisku, pasowania i dozowania farby,

• wyposażenie w motoreduktory z przekładnią heliakalną zapewniające stabilne odtaczanie powierzchni współpracujących cylindrów zespołów drukujących,

• możliwość zadruku rewersu,

• możliwość nakładania lakieru lub kleju UV (w module do foliowania / złocenia na zimno),

• wyposażenie w urządzenie systemu kontroli video do analizy i kontroli jakości nadruków na wstędze podłoża,

• część susząca maszyny powinna być wyposażona w wymienne moduły suszenia: lampy IR z nadmuchem powietrza oraz promienniki UV z możliwością zastosowania systemu jednolampowego lub wielolampowego,

• wyposażenie w min. dwa zespoły wykrawające z możliwością zamontowania trzeciego,

• wyposażenie w cylindry rastrowe o pokryciu ceramicznym z odpowiednio ukształtowaną strukturą przenoszącą media na formy drukowe,

• wyposażenie w optymalne ustawione przeciwbieżne noże raklowe względem kierunku obrotu cylindrów rastrowych skutecznie zgarniające nadmiar medium z powierzchni cylindra,

• wielopunktowa kontrola stabilności naprężenia i prowadzenia wstęgi przez zespoły maszyny,

• możliwość instalacji w jednej linii produkcyjnej „in line” zespołów uszlachetniających (laminowania, złocenia na zimno i gorąco).

Treść zapytania ofertowego z dnia 16.12.2013.r. upublicznionego na stronie firmy Etimarket spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata – udostępniono w pliku do pobrania o nazwie : „ treść zapytania ofertowego ( pdf) ”

W dniu 06.02.2014.r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty która przedstawiła firma :

Edale Ltd

Unit 1 , Lavenham Business Park

Solent Way , Whiteley

Hampshire , PO15 7FY UK

England – Wielka Brytania

Dziękujemy za nadesłane oferty .

ETIMARKET spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata

ul. Hubska 96/100 Bud. D, 50-502 Wrocław

NIP: 8991440039

REGON: 930884223

Tel.: 071 336 01 10

Faks: 071 336 01 10

e-mail: andrzej.mikula@etimarket.com.pl

Z poważaniem – Andrzej Mikuła

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007 - 2013

16-12-2013

 

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Tytuł projektu: Innowacja procesowa i produktowa w firmie ETIMARKET s. c.

Zamawiający:
ETIMARKET spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata
ul. Hubska 96/100 Bud. D, 50-502 Wrocław
NIP: 8991440039
REGON: 930884223
Tel.: 71 336 01 10
Faks: 71 336 01 10
e-mail: andrzej.mikula@etimarket.com.pl

 

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny poligraficznej w ilości 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić z ofertą specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnych wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych w odniesieniu do przedmiotu określonego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy albo 1500 godzin pracy maszyny.

Minimalne wymagane parametry techniczne maszyny poligraficznej – 1 szt.:
•   wyposażenie w automatyczną kontrolę naprężenia prowadzonej wstęgi,
•   wyposażenie w stół montażowy do łączenia końców wstęgi przy wymianie zwoju,
•   wyposażenie w min. pięć zespołów farbowo – drukujących z mechanizmem regulacji docisku, pasowania i dozowania farby,
•   wyposażenie w motoreduktory z przekładnią heliakalną zapewniające stabilne odtaczanie powierzchni współpracujących cylindrów zespołów drukujących,
•   możliwość zadruku rewersu,
•   możliwość nakładania lakieru lub kleju UV (w module do foliowania / złocenia na zimno),
•   wyposażenie w urządzenie systemu kontroli video do analizy i kontroli jakości nadruków na wstędze podłoża,
•   część susząca maszyny powinna być wyposażona w wymienne moduły suszenia: lampy IR z nadmuchem powietrza oraz promienniki UV z możliwością zastosowania systemu jednolampowego lub wielolampowego,
•   wyposażenie w min. dwa zespoły wykrawające z możliwością zamontowania trzeciego,
•   wyposażenie w cylindry rastrowe o pokryciu ceramicznym z odpowiednio ukształtowaną strukturą przenoszącą media na formy drukowe,
•   wyposażenie w optymalne ustawione przeciwbieżne noże raklowe względem kierunku obrotu cylindrów rastrowych skutecznie zgarniające nadmiar medium z powierzchni cylindra,
•   wielopunktowa kontrola stabilności naprężenia i prowadzenia wstęgi przez zespoły maszyny,
•   możliwość instalacji w jednej linii produkcyjnej „in line” zespołów uszlachetniających (laminowania, złocenia na zimno i gorąco).

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania techniczne.

Sposób obliczenia ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać: koszt dostawy, opakowania, ubezpieczenia, instalacji, rozruchu i szkolenia personelu z zakresu obsługi maszyny u Zamawiającego .
2. Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
3. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto.
4. Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walucie obcej. W przypadku ceny wyrażonej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny ofert.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia: 01.03.2014.r.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanego terminu wykonania.
Miejsce wykonania zamówienia:
ul. Hubska 96/100 Bud. D,
50-502 Wrocław.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%; obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium cena oferty (C) = (najniższa cena/cena oferty) x 100

Wynik końcowy obliczany będzie na podstawie wzoru:
Wynik końcowy = C*100%
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.

Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim min.:
– zasada przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
– zasada ochrony uczciwej konkurencji,
– zasada swobody przepływu kapitału, towaru, dóbr i usług,
– zasad niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów i podpisze umowę z wybranym Oferentem.

Zakres rzeczowy, sposób i termin złożenia oferty:
a) Złożona oferta musi zawierać:
•   nazwę i adres oferenta;
•   wartość oferty (netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty);
•   termin realizacji;

b) Ofertę można złożyć w następujący sposób:
•   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.mikula@etimarket.com.pl
•   faksem na numer: 71 336 01 10
•   za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: ETIMARKET spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata, ul. Hubska 96/100 Bud. D, 50-502 Wrocław.

c) Termin składania ofert:
•   Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2013 r.

Pozostałe informacje:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia (w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert) oraz unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją co najmniej 60-dniowego terminu ważności oferty.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.etimarket.com.pl
6. Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do andrzej.mikula@etimarket.com.pl

Z poważaniem Andrzej Mikuła

do pobrania: treść zapytania ofertowego (pdf) »

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT
15.05.2013
Zawiadomienie o rostrzygnięciu ofert na wykonawcę  inwestycji realizowanej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Tytuł projektu  :   „Innowacja procesowa i produktowa w firmie Etimarket  s. c ”
Przedmiot zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku biurowo – usługowego  zgodnie z   projektem budowlanym oraz  przedmiarem  robót (oba  dokumenty stanowiące  zał. nr 1  inwestor udostępnił  na żądanie  zainteresowanego oferenta).
2. Szczegółowy zakres i  przedmiar robót  znajduje się w zał. nr 1 do zapytania z dnia  18.03.2013.r. upublicznionego  w Internecie na stronie   firmy Etimarket  spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata
W ramach powyższego zakresu zamówienia prowadzone będą również prace adaptacyjne części budynku polegające na wybudowaniu 35 m2  powierzchni hali produkcyjnej  przystosowanej  i  niezbędnej do prawidłowego posadowienia  i  obsługi  maszyny poligraficznej będące  przedmiotem projektu   pn.: „Innowacja procesowa i produktowa w firmie Etimarket  s. c.”
W dniu 15.05.2013.r. dokonaliśmy wyboru  najkorzystniejszej oferty która przedstawiła  firma :
R-Bud Sp. z o.o.
52-233 Wrocław ,
ul. Parafialna 57
NIP 899-26-59-202,
REGON 020873474
Dziękujemy za  nadesłane oferty .
ETIMARKET spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata
ul. Hubska 96/100 Bud. D, 50-502 Wrocław
NIP: 8991440039
REGON:  930884223
Tel.:  071 336 01 10
Faks: 071 336 01 10
e-mail: andrzej.mikula@etimarket.com.pl
Z poważaniem –  Andrzej Mikuła
Zapytanie ofertowe
18-03-2013
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający:
ETIMARKET spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata
ul. Hubska 96/100 Bud. D, 50-502 Wrocław
NIP: 8991440039
REGON: 930884223
Tel.: 071 336 01 10
Faks: 071 336 01 10
e-mail: andrzej.mikula@etimarket.com.pl
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku biurowo – usługowego zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót
(oba dokumenty stanowiące zał. nr 1 inwestor udostępni na żądanie zainteresowanego oferenta).
2. Szczegółowy zakres i przedmiar robót znajduje się w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
W ramach powyższego zakresu zamówienia prowadzone będą również prace adaptacyjne części budynku polegające na wybudowaniu 35 m2 powierzchni hali produkcyjnej przystosowanej i niezbędnej do prawidłowego posadowienia i obsługi maszyny poligraficznej będące przedmiotem projektu
pn.: „Innowacja procesowa i produktowa w firmie Etimarket s. c.”
Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1 wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1 inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.a1 dotacje inwestycyjne dla mśp wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z regionalną strategią innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Zadanie „Zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do adaptacji budynku” obejmuje:
• przystosowanie 35 m2, jako powierzchni niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego posadowienia i eksploatacji maszyny poligraficznej,
• doprowadzenie wymaganych instalacji energetycznych (zasilanie elektryczne, sprężone powietrze) oraz teleinformatycznych do miejsca posadowienia maszyny,
• doprowadzenie instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej w celu utrzymania wymaganych warunków BHP,
• przygotowanie podłogi przemysłowej o odpowiedniej wytrzymałości i podłoża pod maszynę,
• wytyczenie, oznaczenie i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych wokół miejsca posadowienia maszyny po których porusza się operator – maszynista i jego pomocnik ,
• przygotowanie miejsca pod instalację dodatkowego wyposażenia maszyny(stoły montażowe, urządzenia pomocnicze do wklejania matryc polimerowych na cylindry drukowe,szafy do przechowywania: teczek z formami drukowymi, akcesoriów, materiałów,podręczny magazyn części zamiennych niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji,stanowisko mycia matryc drukowych – polimerów, automat myjący do wałków rastrowych – aniloksów,aparat myjący do oprzyrządowania maszyny poligraficznej,regały do przechowywania w tubach wykrojników elastycznych,regał do przechowywania w drewnianych skrzynkach cylindrów magnetycznych,miejsce dla specjalnego wózka chwytaka do nakładania i zdejmowania materiałów rolowych na maszynę poligraficzna ,miejsce na urządzenia do pionowania ról papieru )
• przygotowanie miejsca do pracy systemów transportu wewnątrz-zakładowego (wózki widłowe) wymaganego do obsługi maszyny (zakładanie i zdejmowanie roli surowca/wyrobu, obsługa magazynu.
Sposób obliczenia ceny:
1. Przedstawiona oferta cenowa powinna zawierać wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania prac składowe: materiały, robociznę,
wykorzystany sprzęt, wykonanie niezbędnych prób, badań i pomiarów, koszty usuwania ewentualnych wad w okresie gwarancji.
2. Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
3. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia: do 01.03.2014 r.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanego terminu wykonania.
Miejsce wykonania zamówienia:
Pęgów 55 -120
ul. Kolejowa
działka oznaczona numerem 317/22.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%; obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium cena oferty (C) = (najniższa cena/cena oferty) x 100
Wynik końcowy obliczany będzie na podstawie wzoru:
Wynik końcowy = C*100%
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim min.:
– zasada przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
– zasada ochrony uczciwej konkurencji,
– zasada swobody przepływu kapitału, towaru, dóbr i usług,
– zasad niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.
W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów i podpisze umowę z wybranym Oferentem.
Zakres rzeczowy, sposób i termin złożenia oferty:
a) Złożona oferta musi zawierać:
– nazwę i adres oferenta;
– wartość oferty
(netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty);
– termin realizacji;
b) Ofertę można złożyć w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.mikula@etimarket.com.pl
– faksem na numer: 71 336 01 10
– za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
ETIMARKET spółka cywilna Mikuła Andrzej , Mikuła Beata,
ul. Hubska 96/100 Bud. D,
50-502 Wrocław.
c) Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2013 r.
Pozostałe informacje:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją co najmniej 60-dniowego terminu ważności oferty.
5. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej www.etimarket.com.pl Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do andrzej.mikula@etimarket.com.pl
Z poważaniem – Andrzej Mikuła
do pobrania:
treść zapytania ofertowego (pdf) »
Umowa na dofinansowanie projektu
24-09-2012
ETIMARKET s. c. Andrzej Mikuła, Beata Mikuła informuje, że w dn. 24.09.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu nr RPDS.01.01.00-02-061/12, pt. Innowacja procesowa i produktowa w firmie ETIMARKET s.c.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1 Schemat 1.1A 1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji.